Follow Us

+ 31 653 63 1447
info@verhaaktuinverzorging.nl

Maa - Zat 9.00 - 19.00

Als bedrijf stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks
onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere
redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit
aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan
oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien
geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te
verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen
worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een
beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.
Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de
klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier, dat u
kunt opvragen via ons contactformulier.

Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door
omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de
verdere procedure.

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en
meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en
vertrouwelijk met de informatie omgaan.