Follow Us

+ 31 653 63 1447
info@verhaaktuinverzorging.nl

Maa - Zat 9.00 - 19.00

Algemene Voorwaarden
opgesteld door de Verhaak Tuinverzorging en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder
nummer 08148608 .

Art.1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en volgende
aanbiedingen en overeenkomsten (met betrekking tot interieurbeplanting in de ruimste zin des woords), alsmede de
uitvoering daarvan, door leden van de werkgroep interieurbeplanting, verder “leverancier” genoemd.
2. Iedere (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, en die met een gebruiker van het
kwaliteitsmerk een overeenkomst wenst af te sluiten respectievelijk heeft afgesloten, en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, wordt verder “afnemer” genoemd.
Art.2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat dat door de afnemer wordt aanvaard, heeft de leverancier
desondanks het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Art.3. Overeenkomsten
1. Overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop komen tot stand op het moment
van de schriftelijke acceptatie van de order door de leverancier, dan wel wanneer de leverancier een begin maakt met
de uitvoering daarvan.
2. Tussentijdse wijzigingen of annulering van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging
van de leverancier geacht te zijn aanvaard.
3. Bij annulering van een aan de leverancier verstrekte opdracht zijn alle door de leverancier ter zake van die opdracht
gemaakte kosten voor rekening van de afnemer, met dien verstande dat de afnemer in ieder geval gehouden is ter
zake van annuleringskosten minimaal 10% der hoofdsom aan leverancier te voldoen, zonder dat de leverancier
gehouden is aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door de leverancier zijn gemaakt.
4. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding wegens winstderving, zomede
van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
Art.4. Prijzen
1. Prijzen zijn exclusief BTW en gelden af werkplaats/ magazijn van leverancier.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst
geldende prijzen. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen
(bijvoorbeeld t.g.v. verhoging van rechten en/of accijnzen etc., maar ook vanwege onvoorziene schaarste in
hoeveelheid en/of kwaliteit van specifieke in de aanbieding opgenomen producten) heeft leverancier het recht om het
prijsverschil aan afnemer door te berekenen.
3. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft afnemer het recht om binnen 7
dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk
onredelijk zou zijn. Een ontbinding o.g.v. dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Art.5. Levering
1. Opgegeven leveringstijden zijn geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. a) Als plaats van levering geldt de opslagplaats/verwerkingsruimte van de leverancier.
b) Bij verzending door middel van het eigen transportmiddel van leverancier geldt, in afwijking van het bepaalde
onder a, de plaats van bestemming als plaats van levering.
c) Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt, in afwijking van het bepaalde onder a, de plaats van
overgifte van de geleverde goederen aan de ingeschakelde derde als plaats van levering.
3. Transport geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Ook in geval van verzending als bedoeld in lid
2 b en c van dit artikel dient de afnemer zelf in te staan voor verzekering van de geleverde goederen, ook als franco
wordt geleverd.
4. Indien afnemer de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico voor
eventueel optredend kwaliteitsverlies voor afnemer. De producten worden voor zijn rekening en risico opgeslagen.
Indien echter na verstrijken van een beperkte bewaarperiode, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden
beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden en leverancier het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de
producten te groot acht, wordt de order geacht door afnemer te zijn geannuleerd. Alsdan is de leverancier gerechtigd
de betreffende producten te verkopen. Afnemer is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke
verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van leverancier, voor zijn rekening te nemen.
5. Leverancier behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien afnemer vorige leveringen niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij afnemer
ten gevolge van het niet leveren.
Art.6. Overmacht
1. Leverancier kan in geval van overmacht -na overleg met de afnemer- de overeenkomst ontbinden, dan wel de levering
opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
2. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, dan bericht leverancier dit aan
de afnemer onmiddellijk per telefax, per e-mail of telefonisch onverwijld gevolgd door schriftelijke bevestiging.
3. Indien in geval van opschorting de levering meer dan 30 dagen vertraging ondervindt, dan is de afnemer bevoegd
schriftelijk mee te delen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de leverancier,
waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals, maar niet beperkt tot
stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.
Art.7. Betaling
1. Alle betalingen geschieden ten kantore van de leverancier of door storting of overschrijving op een door hem aan te
wijzen bankrekening. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Afnemer is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op de prijs in mindering te
brengen.
Indien afnemer gebruik maakt van het recht van opschorting van zijn betalingsverplichting, dan heeft afnemer de plicht
zekerheid van betaling te verschaffen, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent het al dan niet gerechtvaardigd zijn van
de door afnemer ingediende klacht.
3. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan is de
leverancier gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer in verzuim
is gebleven te voldoen aan de in lid 1 bedoelde betalingsverplichting.
4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct
opeisbaar en voor rekening van afnemer.
5. Indien gerede twijfel bij leverancier bestaat omtrent het vermogen van afnemer tot betalen, is eerstgenoemde bevoegd
om:
a. de levering van de producten uit te stellen totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft;
b. de overeenkomst door opzegging te beëindigen indien door afnemer niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid
tot betaling is verschaft.
In beide bovengenoemde gevallen wordt afnemer aansprakelijk gesteld voor de door leverancier gemaakte kosten c.q.
geleden schade.
Art.8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door leverancier op basis van een koopovereenkomst geleverde producten blijven eigendom van leverancier
totdat afnemer alle vorderingen van leverancier op afnemer volledig heeft voldaan.
2. Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen heeft leverancier het recht de geleverde producten
terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Daartoe wordt de leverancier hierbij
reeds nu voor alsdan door de afnemer onherroepelijk volmacht verleend de percelen waar de geleverde producten
zich bevinden te betreden of door diegenen die met het terughalen van de producten zijn belast, te doen betreden.
Art.9. Bijzondere regels voor Huur en Verhuur, onderhoudsovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten
1. Een door partijen gesloten huur-, onderhouds- of soortgelijke overeenkomst, al dan niet met betrekking tot levend
product, wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde contractsperiode, tenzij de afnemer tenminste 3 maanden
voor het aflopen van de (nieuwe) contractsperiode schriftelijk heeft opgezegd.
2. Afnemer is aansprakelijk voor elke schade aan ‘gehuurd’ product, anders dan ontstaan vanwege natuurlijke
veroudering en/of slijtage. Bij vermissing, of zodanige beschadiging dat de producten redelijkerwijs niet meer voor
‘verhuur’ kunnen worden gebruikt, is de afnemer gehouden aan de leverancier de kostprijs te vergoeden van een
gelijksoortig product. De afnemer dient zich ter zake voldoende verzekerd te houden.
3. Wanneer verzorging en /of onderhoud van het product deel uitmaakt van de ‘huur’-overeenkomst zal de afnemer
deze/dit geheel aan de leverancier overlaten en zal hij de afnemer steeds in de gelegenheid stellen om het door de
leverancier geplande onderhoudsschema uit te voeren. Beschadiging van het product door onderhoud in eigen beheer
van de afnemer, dan wel doordat de leverancier niet in de gelegenheid wordt gesteld het geplande
onderhoudsschema uit te voeren, is steeds voor rekening en risico van de afnemer. Bij een claim met betrekking tot
een onderhoudsovereenkomst dient de afnemer aan te tonen dat de leverancier de enige is geweest, die zich met
verzorging en/of onderhoud heeft beziggehouden.
Art.10. Klachten
1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen onmiddellijk na constateren bij
inontvangstneming of in elk geval binnen 24 uur telefonisch of per telefax aan leverancier te worden gemeld. Een
telefonisch gemelde klacht moet in elk geval binnen 72 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk aan leverancier
worden bevestigd. Tevens dient door afnemer c.q. ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de
betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het moment van
aflevering van de producten.
2. Klachten betreffende niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na constatering aan
leverancier te worden medegedeeld en in elk geval zodanig tijdig schriftelijk bij bovengenoemde te worden ingediend
dat deze in staat is de juistheid van de klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.
3. Geringe afwijkingen, b.v. in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en/of vorm, kunnen geen grond opleveren voor
reclame en kunnen voor afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of
gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
4. De klachten dienen tenminste te bevatten :
a. een zo uitvoerig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het gebrek;
b. opgave van feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en de door afnemer afgekeurde goederen identiek
zijn.
5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele
levering.
6. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan
is leverancier niet meer gehouden klachten in behandeling te nemen.
Art.11. Aansprakelijkheid
1. Vergoeding door leverancier van de eventueel door afnemer geleden schade ten gevolge van gebreken aan het
geleverde, strekt zich nooit uit tot gevolgschade en zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde
waarop de klacht betrekking heeft.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden
en niet geschikt voor inwendig gebruik. De leverancier wijst erop dat de producten, onder andere bij consumptie,
contact en/of overgevoeligheid dan wel afscheiding van stoffen kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens,
dier en/of materiële zaken. De leverancier sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk uit.
3. Door de leverancier geleverde informatie betreffende de beplantingen en hun verzorging wordt steeds geacht naar
beste weten en kunnen te zijn verstrekt. De afnemer kan hieraan geen aansprakelijkheid van de leverancier ontlenen.
4. Leverancier behoudt zich het recht voor om, in plaats van betaling van een schadevergoeding, de geleverde
producten, die van een ondeugdelijke kwaliteit zijn gebleken, te vervangen.
Art.12. Geschillen
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende
uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de
voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door
de binnen het vestigingsgebied van de leverancier bevoegde rechter.
Art.13. Slotbepaling
1. Eventueel overeengekomen Aanvullende Voorwaarden, regelende de onderhoudswerkzaamheden door de
leverancier en/of de gebruiksaanwijzingen voor de afnemer, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden aan
de afnemer ter hand gesteld/ toegezonden. Eventuele ongeldigheid van een bepaling van de Aanvullende
Voorwaarden laat de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn
met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden
beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.
3. Indien bij schriftelijke overeenkomst van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken, gelden, in
geval van strijdigheid, de bepalingen van die schriftelijke overeenkomst.
4. Verhaak Tuinverzorging behoudt zich het recht voor om de inhoud van de algemene voorwaarden periodiek te wijzigen. Vanaf de
datum van vaststelling zijn zij van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de afnemers.
Juni 2017